Bezwaren

Bezwaar/Klachtenprocedure

 

Artikel 1

BBRzorgadvies: BBRzorgadvies, voor maatwerk in ondersteuning aan personen;

Client: een onder beheer, onder bewind, onder mentoraat of onder curatele gestelde voor wie BBRzorgadvies tot bewindvoerder/mentor of curator is benoemd of andere cliënten met wie BBRzorgadvies een overeenkomst voor persoonlijke ondersteuning heeft gesloten;

Klager: eenieder persoon die een bezwaar of klacht indient bij BBRzorgadvies;

Bezwaar: een mondeling of schriftelijk aan BBRzorgadvies ter kennis gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van BBRzorgadvies;

Klacht: een mondelinge of schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht ingediende uiting over onvrede over de dienstverlening van BBRzorgadvies;

Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, waarbij BBRzorgadvies is aangesloten;

Klachtenfunctionaris: Via de Klachtenfunctionaris op afroep en Geschilleninstantie kunt u klachten die u heeft over de zorg die u verleent voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mocht de klachtenfunctionaris de klacht van uw cliënt ook niet weg kunnen nemen, dan is er uiteindelijk nog de erkende Geschilleninstantie Zorggeschil die een bindende uitspraak zal doen.

Artikel 2

Deze regeling geldt voor cliënten van BBRzorgadvies. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Naast de betrokken persoon kan een klacht ingediend worden door diens echtgenoot, geregistreerde partner dan wel andere levensgezel, bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die ingevolge artikel 253sa of 253t BW krachtens rechterlijke beslissing het gezag over de betrokken persoon uitoefent, zijn voogd, zijn bewindvoerder en zijn mentor, het openbaar ministerie en de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd of die aan de betrokkene begeleiding biedt. BBR Zorgadvies is tevens aangesloten bij Klachtenregeling Zorg ondergebracht bij Quasir (https://www.quasir.nl/). Tevens kan door eenieder niet verbonden aan BBRzorgadvies een bezwaar of een klacht worden ingediend wanneer de procedure in werking gaat. Tenslotte kan een klacht worden ingediend door voormalige cliënten c.q. hun wettelijke vertegenwoordiger, mits de klacht is ingediend binnen een termijn van een jaar na het beëindigen van hun relatie met BBRzorgadvies alsmede erfgenamen van cliënten binnen een jaar na het overlijden van de cliënt.

BBRzorgadvies

BBR zorgadvies, Melkrijder 19 3861 SG Nijkerk, tel 0333035980, KvK nummer 62705539

Bezwaren

Artikel 3

Indien een cliënt ontevreden is over de dienstverlening BBRzorgadvies, maar nog geen klacht in wil dienen, kan deze bezwaar maken bij dhr. B. Boer Rookhuizen.

 1. Bezwaren worden door BBRzorgadvies geregistreerd in een bezwarenregister;
 2. Een bezwaar wordt binnen 14 dagen in behandeling genomen. Getracht wordt om het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt in der minne op te lossen;
 3. Behandeling van het bezwaar vindt niet in het openbaar plaats;
 4. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht over de wijze waarop het bezwaar is afgedaan;
 5. Is de cliënt niet tevredengesteld dan kan hij/zij binnen een maand een klacht indienen;

Klachten

Artikel 4

Indien een cliënt na het doorlopen van de bezwaarprocedure, of direct een klacht wil indienen kan dit kenbaar worden gemaakt d.m.v. het klachtenformulier. Dit formulier krijgt u uitgereikt bij de intake, of kan schriftelijk, via de email of telefonisch worden verzocht. Binnen 5 werkdagen na ontvangst ontvangt u hiervan bericht.

 1. Klachten worden door BBRzorgadvies geregistreerd in een klachtenregister;
 2. Dhr. B. Boer Rookhuizen beoordeelt of de klacht ontvankelijk is. Dit wordt binnen 5 werkdagen en schriftelijk en met reden omkleed medegedeeld;
 3. De klager wordt gehoord en getracht wordt de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat, dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht;
 4. BBRzorgadvies gaat na of de handelwijze waarover is geklaagd in strijd is met een wettelijk voorschrift, in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe BBRzorgadvies zich heeft verbonden en of deze na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is;
 5. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen naar aanleiding van de bevindingen die ondernomen zijn of zullen worden;
 6. Behandeling van de klacht vindt niet in het openbaar plaats;
 7. Binnen 6 weken na indiening van de klacht moet de klacht zijn behandeld en de bevindingen schriftelijk ter kennis zijn gebracht aan de klager;

Artikel 5

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uiting(en) betreft die langer dan 1 jaar voor indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.

Artikel 6

Een bezwaar of klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of hetzelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 7

Deze regeling waarborgt de privacy en geheimhouding over de door cliënt ingediende klacht. Ook zal het indienen van een klacht als zodanig de dienstverlening door BBRzorgadvies niet beïnvloeden en is gericht op het behoud of herstel van de relatie tussen cliënt en BBRzorgadvies.

Artikel 8

 1. Indien de klager het niet met de afwikkeling van de klacht eens is, kan hij/zij voor in beroep gaan bij Stichting Zorggeschil. Zie hiervoor de bijlage van de klachtenprocedure;
 2. Het is ook mogelijk uw klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de kantonrechter. De kantonrechter zal de klacht onderzoeken en indien nodig een zitting plannen om hoor en wederhoor te plegen bij zowel de cliënt als de bewindvoerder;

Registratie en Rapportage

Artikel 9

 1. Elk bezwaar wordt geregistreerd in een Bezwarenregister, de cliënt krijgt de uiterste afhandelingsdatum medegedeeld;
 2. Elke klacht wordt geregistreerd in een Klachtenregister, de cliënt krijgt de uiterste afhandelingsdatum medegedeeld;
 3. Als het bezwaar of de klacht is opgelost of afgedaan wordt de oplossing of afdoening geregistreerd in het register;
 4. Waar mogelijk zal de werkwijze worden aangepast om gelijksoortige bezwaren of klachten in de toekomst te voorkomen;

Inwerkingtreding

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017, kan tussentijds worden geactualiseerd en geldt voor onbepaalde tijd.