Onze FAQ

Veelgestelde Vragen

Ik kan die maandelijkse kosten toch niet betalen

Wanneer je onvoldoende draagkracht hebt zal BBR via de gemeente Bijzondere bijstand aanvragen.

Waarom moeten we langs de rechter.

Bewindvoering, mentorschap en curatele zijn wettelijke beschermende maatregelen. De rechter moet hierin een uitspraak doen, voor u is dit een extra zekerheid dat u te maken heeft met een professional.
Ook kan uw vertegenwoordiger met de uitspraak namens u met instanties praten.

Wie kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd?

In principe kan iedereen die meerderjarig is en dat wil door de kantonrechter tot curator,
bewindvoerder of mentor worden benoemd. Wel beoordeelt de kantonrechter de geschiktheid.

Niet tot curator, bewindvoerder of mentor kan worden benoemd iemand die handelingsonbekwaam is, zelf onder bewind of mentorschap is gesteld, de Wsnp-bewindvoerder, een direct betrokken of
behandelend hulpverlener, een werknemer of bestuurder van een zorginstelling en een persoon die op andere wijze verbonden is met de zorginstelling.

Wat gebeurt er nadat u het verzoek hebt ingediend?

Als het verzoek is ontvangen, vraagt de kantonrechter op een zitting de mening van de partner en familieleden over de gevraagde maatregel. Dit geldt ook voor de voorgestelde bewindvoerder, curator of mentor die zich schriftelijk tot zijn of haar taak bereid heeft verklaard. De familieleden die schriftelijk hebben verklaard dat zij met de maatregel instemmen, worden in de regel niet meer voor de zitting opgeroepen.

Ook vraagt de kantonrechter wat de betrokkene zelf van de maatregel vindt. Als de betrokkene zelf niet op de zitting kan verschijnen, kan de kantonrechter naar de instelling gaan, waar
hij verblijft. Vindt de kantonrechter dat er genoeg redenen zijn voor de maatregel curatele, bewind of mentorschap, dan besluit hij tot ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap. Aan de behandeling zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Wat is het curatele en bewindsregister?

Als iemand onder curatele is gesteld, wordt dat gepubliceerd. Zo kunnen anderen weten dat er een ondercuratelestelling geldt. Alle lopende ondercuratelestellingen zijn opgenomen in het openbare curatele- en bewindregister, te vinden op de internetsite www.rechtspraak.nl (>uitspraken en registers> curateleregister).

Einde van de maatregel

De maatregel eindigt, als de persoon om wie het gaat weerzelfde belangen kan behartigen. In zo’n geval moet de kantonrechter de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling of het mentorschap wél eerst opheffen. De rechter doet dit als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Bijvoorbeeld:

• Als degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf, eventueel met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen.

• Als voortzetting van de maatregel niet zinvol is.
• Als de persoon voor wie de maatregel is bedoeld, overlijdt.
• Als de rechter het bewind of het mentorschap voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode is voorbij.
• Verder eindigt de curatele als die door een onderbewindstelling en/of een mentorschap wordt vervangen. Omgekeerd eindigt de onderbewindstellingen/of het mentorschap als die door een ondercuratelestelling wordt vervangen.

Voor de opheffing van de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling of het mentorschap moet een verzoek bij de kantonrechter worden gedaan. De taak van de curator, bewindvoerder of mentor eindigt bij het opheffen van de maatregel. Andere redenen voor de beëindiging van hun taak zijn het overlijden of het ontslag van de curator, mentor of
bewindvoerder.

Heeft u een vraag voor ons?

We streven ernaar, om u zo snel mogelijk antwoord te geven. Als dit langer duurt dan u van ons gewend bent zullen we dat melden, maar u kunt uiterlijk binnen 2 dagen een reactie verwachten.

.